سارا محمدی اردهالی


مرگ

مرد ناشناسی است

که وسط جلسه‌ی سه شنبه‌ها

بی مقدمه بلند شد

کت سیاهش را پوشید و رفت


چگونه می‌شد

شماره‌ی تلفن او را پیدا کرد؟

______________________________


سارا محمدی اردهالی