پنهان كردیم

جنازه را در خاك

اما مرگ

با ما به خانه بازگشت

______________________________

صبا كاظمیان

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem