رسول ادهمی

باران که بند می آید

خیال می کنم زنی جایی از جهان

گریه هایش تمام شده

موهای افتاده روی گونه اش را

دور انگشت اشاره می پیچد

و به ترکیب سفره ی شام می اندیشد

___________________________________________

رسول ادهمی

در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppeom