پویا جمشیدیشعر هم مثل قرص ؛

برای مریض قطع امید شده

بی فایده است!

باید...

"ببینمت"

_____________________________

پویا جمشیدیدوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem