روجا چمنکار


آمده بودم

رفته بودی

شب بود

هرچه خودم را تکان می‌دهم

از خواب نمی‌پرم

______________________________

  روجا چمنکار