مبین اعرابیمی خواستم

به سربازها بگویم

نامه ی معشوقه هایشان را

اگر

بلند بلند بخوانند

جنگ تمام می شود...!

_____________________________________


مبین اعرابی


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem