نادر ابراهیمی


چه كسى

مى تواند بگوید تمام شد...

 و دروغ نگفته باشد؟

___________________________


نادر ابراهیمی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem