شیرکو بی کساز ترانه‌های من،

اگر گل را بگیرند

یک فصل خواهد مرد...

اگر عشق را بگیرند،

دو فصل خواهد مرد...

و اگر نان را،

سه فصل خواهد مرد...

اما آزادی را!

اگر از ترانه‌های من،

آزادی را بگیرند

سال، تمام سال

خواهد مرد...

_________________________________

شیرکو بی کس