ویسلاوا شیمبورسکا

وقتی کسی در حضور من،

اسم تو را بلند گفت،

طوری شدم

که انگار گُل رُزی از پنجره ی باز

به اتاق پرت شده باشد …

_______________________________

ویسلاوا شیمبورسکا


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem