هنگامه هویداما دسته جمعی مردیم

در گوری به وسعت تاریخ

و هرکس هرچه از ما گفت

خود را گفته بود

________________________________

هنگامه هویدا


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️
☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️