رسول ادهمیپدیده ی تبدیل شوخی نیست

آدمها از بین میروند

اما نه به این معنا که همه چیز تمام میشود

نه ما نمی میریم


ما یک روز لا به لای خوابی طولانی

دچار دگرگونی محضی خواهیم شد

که نمیدانیم چیست و چگونه

راست یا دروغ من از این تبدیل خوشم می آید

چون میتوانم دوست داشتن تورا ادامه دهم

مهم نیست کفش باشم یا کتاب

یا گوشه ای از یک میز ناهار خوری

همین که هنوز هم میخواهمت

کافیست.

______________________________________


    رسول ادهمی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️