فاطمه ضیاءالدینی


کسی بیاید

مارا دعوت کند

به رفتن !

به رفتن از تمام کسانی که

رفته اند و ما هنوز درون آنها مانده ایم!

________________________________________


فاطمه ضیاءالدینی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️