علیرضا شایگان


زمستان باشدو...

برف باشدو...

سوز باشدو...

نیمكت پارك

یخ زده باشد و...


تو

 در كنارم...


بزرگترین دروغی كه

می توان به آن خندید

سرد بودن هواست !!!

______________________________________


علیرضا شایگان


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️