تارا محمد صالحی


مادرم ...

پیامبری بود

با زنبیلی پر از معجزه ...

یادم نمی رود

در اولین سوزِ زمستانی

النگویش را، به بخاری تبدیل کرد !

________________________________


تارا محمد صالحی

دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️