جمانة حدادبه عاقبت بهشت بدبینم

جایی که قرار نیست عاشق باشی

و هرکس مقدراست خودش نباشد

این جهنم است

جایی که اندامی نباشد

جایی که مردانی بازوی مقدس ندارند

جایی که تورا در آغوش نمی گیرند

مرا یه جهنم ببرید

گرمایش تب عشق می آورد

شاید عاشق شکنجه گر خود شدم

_______________________________________

 جمانة حداد


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️