اریش فرید

کسی

به سنگ ها گفت

انسان شوید


سنگ ها گفتند

ما هنوز به اندازه ی کافی

سخت نیستیم..

_______________________________

اریش فرید


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️