فاطمه ضیاءالدینی


رود می رود

اما

تمام نمی شود

پدرم رود بود ...

_________________________________

فاطمه ضیاءالدینی


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️