گروس عبدالملكیان

به شانه ام زدى

كه تنهایى ام را تكانده باشى

به چه دل خوش كرده اى؟

تكاندنِ برف

از شانه هاى آدم برفى؟

___________________________

گروس عبدالملكیان