الینا نریمان


باید بر می گشتیم

و از صدای خودم

در تنهایی

نام تو را می شنیدم ...

______________________________

الینا نریمان


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️