رضا براهنى


چهارگوشه ى عالم را

زنى

مچاله كرد

پنجره را باز كرد

دور انداخت..

______________________________

رضا براهنىدوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️