علیرضا شایگان , شعر طرح

من

در آستانه ی چند سالگی ام ؟

با احتساب روزها

صد سال خسته

با احتساب شب ها

هزار سال منتظر ...


با احتساب عشق

چند سال است

مرده ام !!!

_____________________________________

علیرضا شایگان


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️