زینت نور شاعر افغانی


بعد از تو اتفاق مهمی نیفتاد

 هرچند تو هم حادثه‌ی مهمی نبودی

 به توپ کوچکی می ماندی

 که به شیشه ی اتاقم خورده باشد

______________________________________

زینت نور شاعر افغانی


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️