حسن آذریمن از شش جهت خودم هستم

اما

از سمتی که صدایم می زنی

پرنده ام !

______________________________

حسن آذریدوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️