برتولت  برشت


می گویند

وقتی لنین مُرد

سربازِ مراقب جسد به رفیق اش می گفت:

من نمی خواستم باور کنم.

رفتم جلو

آنجائی که او خوابیده بود

در گوش او فریاد زدم:

ایلیچ !

استثمارگران آمدند !

تکان نخورد.

و من باور کردم که مرده است..

__________________________________________



از سروده ی بلند « در رثای لنین»

برتولت  برشت


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️