صابر کاکایی


سربازان كه گذشتند

خیلی چیزها را بردند

گلوله ها كه گذشتند

خیلی چیزها را

اما

ما هنوز ایستاده بودیم

با حفره هایی كه بر تن داشتیم

و حفره داشتن،

داشتنِ چیزی نیست

نداشتنِ چیزی ست...

____________________________

صابر کاکایی


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️