علیرضا شایگان


آتش

از برخورد دو سنگ کشف شد

عشق

ازبرخورد دو نگاه ...

 


بعد از آن

با هیچ چیز دیگری

گرم نشدیم

_____________________________

علیرضا شایگان


دوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️