سپیده نیک رو


آیا به چشم سقف

من بیشتر از کله ای که راه میر وم هستم ؟

آیا زمین مرا دو پای بزرگ می بیند ؟

.
.
.

تنها برای گلوله هاست

که قلب دارم 

___________________________________

سپیده نیک رودوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید

https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️