انسی الحاج


ترا با خطوط سیاه می کشم

ترا با خطوط سیاه می کشم

و موهایت را با نقطه چین

لبهایت را 

لبهایت را درون چشمهایم پنهان می کنم

کمی دریا را به چشمهایت می ریزم

وقتی دریا را رسم نمی کنم

اندامت را سفید می کشم

سینه هایت را سفید

دستهایت را و پاهایت را

آنگاه پرده ای روی آن می کشم

تا حسرت دیدن تو بماند روی دل همگان

تنها خودم ترا دیده ام

بی پرده

برهنه.

_______________________________________


انسی الحاجدوستان در تلگرام به کانال یک فنجان شعر داغ  بپیوندید


https://telegram.me/hotcuppoem


☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️