روشنک آرامش

مردمك چشم هایت را دوست دارم

تیره اند

شب اند

حواس مرا پرت می كنند

ومی برند

به دنیایی

كه در آن هنوز مرا دوست داری!

_______________________________________

روشنک آرامش