سهیل محمودی

دلم شکسته تر از شیشه های شهر شماست

شکسته باد کسی کاین چنینمان می خواست

__________________________________

سهیل محمودی