ازدمیر آصف

شب است

که باعث می شود من به تو فکر کنم ؟

یا من هستم

که برای فکر کردن به تو

انتظار شب را می کشم ؟

____________________________

ازدمیر آصف