آنتون چخوف


چه هوای خوبی است امروز؛

چنان خوب است که نمی‌دانم چای بنوشم یا خودم را دار

بزنم!

____________________________________________

آنتون چخوف