مرزانا کیلار

بگو زلزله بیاید

آن‌گاه که زمان آوار شود و بر نشیب هجوم آورد

آن‌دم که انفجارها قشر رسوبی حیات را بگشایند

و با خاک و سنگمان در آمیزند

با ریشه‌ها تو را خواهم شناخت،

با زنگار نشسته بر تن برگی که

به پر پرنده‌ای شباهت می برد

تو را خواهم شناخت با مورچه‌‌ها و با شکاف‌های برگ‌ها

با فلس‌های محافظ جوانه‌ای زمستان‌زده

تو را خواهم بوسید...

با لب‌های خاکی‌ام.

__________________________________________________

« مرزانا کیلار » از بهترین شاعران زن جوان لهستان