علیرضا شایگان

متولد سال هزار و سیصد و شیرین و فرهادی ام...

تو

کادو برایم

فقط کوه بیار!

_________________________________

علیرضا شایگان