افشین یداللهی

هر سال

یک بار از لحظه ی مرگم

بی تفاوت گذشته ام

بی آنکه بفهمم

 یک روز در چنین لحظه ای

خواهم مُرد!

_____________________________

زنده یاد افشین یداللهی